Ту Пищови по Физика


Хармонично трептене:най-простия вид трептене :
X(t)=A0sin(w00)
X(t)= A0cos (w00)
x-моментна стойност на величината A0 амплитуда на трептенето
w0:кръгова величина
Скорост: на движение зададена с
е също хармонично трептяща величина със същия период на трептене, отместена по фаза
фаза на отместване с П/2
Скоростта е векторна величина, но тъй като движението е едномерно не е
необходимо да използваме специално означение за това – посоката на скоростта се
определя от това дали стойността на е положителна или отрицателна
Ускорение: то е правопропорционално на отместването от равновестното положение, но има противоположен знак.
ЕНЕРГИЯ: Е е постоянна величина, тя не се мени с времето – закон за
запазване на механичната енергия,
Пълната механична енергия на хармонично трептящата материална точка е равна на
еднократно внесената отвън механична енергия.
Тъй като не възникват сили на триене и сили на съпротивление, след изваждането на
разглежданата от нас механична система от равновесие, единствената сила, която действа, е
еластичната (връщащата) сила, която е консервативна сила. Следователно, внесената
механична енергия ще се запазва. Консервативните сили, в случая еластичната сила, само
преобразуват тази енергия от кинетична в потенциална и обратно.
Събиране на хармонични трептения с еднакви честоти:
Х12=АсоsФ(t)
Получаваме трептението което е резултата от събирането на две трептения с еднакви честоти и различни амплитуди
БИЕНЕ:процес на переодично изменение на амплитудата.Времето м/у два последователни мах на А е период на биене:2.п=дW.Tб
ЗАТИХВАЩИ трептения:
Свободни трептения,к се извършват в реални системи .Поради действащите сили на триене на амплитудата на тези трептения с течение на времмето намалява и те постепено зативат.Величините ,к ги характеризират се изменят непрекъснато-те не се повтарят през равни интервали.ЗТ не са переодични.
ПРИНУДЕНИ трептения:предизвикват се ит действието на външни переодичнопроменливи сили в/у системата и се наричат о6те несвободни трептения.А на ПТ зависи от А и честотата на външната сила от коеф. На затихване , собствената честото на рептенето и от масата на трептящтото тяло
 
 
РЕЗОНАНС: явление при,к А нараства силно при честота на принудено трептения w-w0
Рез. А зависи от коеф на затихване.кривите изразяващи зависимоста на А от w, се наричат резонансни криви.Формата на рез. Криви зависи от големината на коефицента на затихване.С увеличаване на б кривите ства по-полегати,с по-ниски мах на А съответстващи на w=wрез Резонанстните явления се проявяват при всички принудени трептения,к намират широко приложение в различни области на техниката.
МЕХАНИЗЪМ на разпространение на вълните: при трептенето тялото предизвиква отместване на най-близките до него частици от равновестните им положения,вследствие на к в съседните на тялото области се появяват переодични деформации.като резултат оттова в средата възниква еластични сили стремящи се да върнат деформираните области към първоначалното състояние на равновесие.
ВИДОВЕ ВЪлни, в зависимост от характера на възникващите еластични деформации вълните биват надлъжни и напречни. При надлъжните частиците на средата трептят по направлението в к се разпространяват вълните. При напречните вълни частиците на средата трептят в направление к е препендикулярно на това, в к се разпространяват вълните. Взависимост от областа к обхващат вълните при разпространението си те могат да бъдат ОБЕМНИ(при разпространение на звука в течност и твърди тела) и ПОвърхнинни(на повърхноста на течностите)ФРОНТ на в.(геометрично място на точките к достига трептенията на източника в даден момент t) ВЪЛНови повърхности(геометричното място на точките трептящи с еднакви фази)В зависимост от формата на вълновите повърхности: ПЛОСКИ(мнойество равнини, успоредни една на друга) СФЕРИЧНИ(вълновите повърхности са концентрични сфери)ДЪЛЖИНА НА вълната:разстоянието на к се разпространява фронтът на дадена вълна за време равно на един период от трептенията на източника ЛАНДА=vT
ФАЗОВА СКОРОСТ:
 
Скороста на изменение на координатата х с времето т.е. скороста с к се именя фазата.
ВЪЛНОВО У-ИЕ:
 
У-ИЕ на линейна вълна

У-ИЕ на сферична вълна

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ:е явление к се наблюдава при всички вълнови процеси. Необходимо условие за протичане е кохерентност на вълните. Когато 2 или повече кох. Свет. Вълни се наслагват в дадена точка от пространството се наблудава изменение на интензитета на светлината в тази точка.Ако вълните не са кохерентни интензитетът на светлината в разглежданата точка с течение на времето се запазва т.е. няма интерференция.
КОХЕРЕНТНОСТ:две или повече вълни к имат постояна фазова разлика у=у12
СТОЯЩИ ВЪЛНИ:
у=у12=2.Аcoskxsinwt
-А на трептени са различни в различните точки;съществуват възли и върхове на трептения
-в областа заключена м/у 2 съседни възела всички точки от средатаа трептят с еднаква фаза
-не се пренася енергия т.к. 2 наслагващи вълни пренасят еднаква енергия в две противоположни посоки.
Могат да се наблюдават при отражение на вълни от преграда
ИНТЕНЗИТЕТ на звука: велечина к определя средната енергия пренасяна от звуковите вълни за единица време през еденица площ разположена перпендикулярно на посоката на разпространение на вълните I=E/St
ЗАКОН НА ВЕБЕР-ФЕХНЕР:с нарастването на интензитета на звука нивото на звука расте по логаритмична зависимост
L=10lg(I/I0)
I интензитет нa wyzpriemaniq З
L нивото на звука в дб